Επιδότηση επιχειρηματικότητας

Το κράτος χρηματοδοτεί μέσω προγραμμάτων επιδότησης την δημιουργία επιχειρήσεων ή αναβάθμιση υπηρεσιών υφιστάμενων επιχειρήσεών. Πως θα το μάθετε, ή πού θα απευθυνθείτε; Πέρα από τον ΟΑΕΔ που όλοι γνωρίζετε υπάρχουν και άλλοι κρατικοί φορείς οι οποίοι επιχορηγούν επιχειρηματικές προσπάθειες, όπως είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, ο αναπτυξιακός νόμος και το πρόγραμμα Leader για όσους δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Πρόσφατα προέκυψε και η δράση http://www.e-services.gov.gr

Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται περισσότερη προσοχή εκ μέρους σας. Ακόμα και αν απευθυνθείτε στις κατάλληλες κρατικές (κεντρικές ή αποκεντρωμένες) υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης, ακόμα και αν κάποιοι υπάλληλοι τους γνωρίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ελλοχεύει και άλλος κίνδυνος. Ποιος; Να χάσετε το χρονικό περιθώριο υποβολής της αίτησής σας, καθώς τα χρονικά διαστήματα ολοκλήρωσης των δράσεων ανακοινώνονται τελευταία στιγμή και έπρεπε να έχετε πληροφόρηση από καιρό προκειμένου να προετοιμάσετε τα δικαιολογητικά και τα συνημμένα αρχεία που οφείλετε να συνυποβάλλετε.

Επομένως, στο βαθμό που έχετε πραγματικό ενδιαφέρον για να εξασφαλίσετε επιδότηση, διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που κάθε πρόγραμμα απαιτεί, και βεβαίως έχετε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια (τουλάχιστον 40% του συνολικού προϋπολογισμού), θα πρέπει με συστηματικό τρόπο και κατά τακτά χρονικά διαστήματα να απευθύνεστε στις συγκεκριμένες πηγές προκειμένου να πάρετε έγκυρη και οπωσδήποτε έγκαιρη πληροφόρηση.

O ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) υποστηρίζει προγράμματα υποστήριξης και ανταγωνιστικότητας και αποτελεί μια σταθερή θα λέγαμε αξία στο χρηματιστήριο των επιδοτήσεων.

Στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/Pages/SN_47.pg μπορείτε να δείτε τα πάντα σχετικά με τις Νέες Δράσεις και τα Προγράμματα. Στην ιστοσελίδα http://www.info3kps.gr/ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δράσεις για κοινοτικά προγράμματα στήριξης. Οι αρμόδιοι φορείς που υλοποιούν τα έργα ή τις δράσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά την περίοδο 2000-2006 υποχρεούνται να δημοσιεύουν άπαξ ή περιοδικά προκηρύξεις για την επιλογή φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία θα δοθεί ενίσχυση ή θα παρασχεθεί κάποιου είδους υπηρεσία.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr/greek/index.htm μπορείτε να δείτε τα πάντα σχετικά με τις επιδοτήσεις του φορέα και συγκεκριμένα αυτές του αναφέρονται στην δημιουργία ευνοϊκού διοικητικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, στην διευκόλυνση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση με την δημιουργία Φορέα Εγγυοδοσίας, στις ενισχύσεις ΜΜΕ για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους, στην προώθηση των δικτυώσεων των ΜΜΕ (clustering), προώθηση της επιχειρηματικότητας, και τέλος στην στήριξη των ΜΜΕ για την είσοδό τους στην Νέα Οικονομία

Από την άλλη μεριά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του Υπουργείου Ανάπτυξης αξιοποιεί πόρους από το Γ’ ΚΠΣ και εστιάζεται σε τομείς που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επίκεντρο των δράσεών του είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς κυρίως της ενέργειας, στην Βιομηχανία, στην Έρευνα και Τεχνολογία, στον Τουρισμό, στο Εμπόριο και στους Ανθρώπινους Πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη παρακάτω ιστοσελίδα :http://www.antagonistikotita.gr/epan/site/Home/t_section