Επιχειρηματικό Σχέδιο

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα απαραίτητο κείμενο, ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις, γιατί αφενός επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση της εφικτότητας της επιχειρηματικής ιδέας από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά, αφετέρου προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφει λεπτομερώς τους σκοπούς, τους στόχους και τις προοπτικές της επιχείρησης, περιγράφει την αγορά, τα προϊόντα, τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική, τους ανθρώπους, τις οικονομικές δυνατότητες, κατανέμει αρμοδιότητες και λειτουργίες και προσδιορίζει τέλος το χρόνο και το κόστος της κάθε ενέργειας. Αποτελεί συνεπώς ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.

Η συγγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη σε καθοριστικές για την επιχείρησή στιγμές όπως είναι η περίπτωση δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, η αναζήτηση ενός νέου μετόχου, η υποστήριξη αιτήματος τραπεζικού δανείου ή επιχορήγησης από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και στην περίπτωση πώλησης της επιχείρησής.

Η προετοιμασία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, αφού προϋποθέτει μελέτη της αγοράς, των ανταγωνιστών, των πελατών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης. Θα πρέπει επομένως να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναμικό και να απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα:

  • Πού βρίσκεται η επιχείρηση;
  • Πού θέλει να πάει;
  • Πώς θα πάει;