Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εκ μέρους του ίδιου του υποψήφιου επιχειρηματία στο οποίο καταγράφει και οργανώνει τις σκέψεις και τις πληροφορίες του σχετικά με τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησής του. Λειτουργεί σαν ένα είδος «οδικού χάρτη» που καθοδηγεί την πορεία του, τον βοηθά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, τον βοηθά να κατανοήσει το είδος και την μορφή της επιχείρησης που χρειάζεται, τον βοηθά ακόμα να καταγράψει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού δεδομένου ότι επιτρέπει στον επιχειρηματία να καταλάβει:

 • Ποιοι είναι οι πελάτες του;
 • Γιατί θα αγοράσουν την υπηρεσία / προϊόν;
 • Πόσο θα πληρώσουν;
 • Πως θα παραχθεί και διανεμηθεί το προϊόν;
 • Τι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογία) είναι απαραίτητοι;
 • Πώς θα δημιουργηθεί αξία και έσοδα;

Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο συμπληρώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας και το οποίο διαθέτει,

 • Εξώφυλλο
  • Όνομα της επιχείρησης
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο / fax / email
  • Σημείωση εμπιστευτικότητας
  • Αριθμό σελίδων
 • Πίνακα περιεχομένων

διαρθρώνεται δε σε έξι ενότητες και συγκεκριμένα:

1η Ενότητα: Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου

 • Ποιος ο σκοπός, οι στόχοι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Επιχειρηματικού Σχεδίου;
 • Ποιοι είστε;
 • Ποιο το πρόγραμμά σας και η στρατηγική σας;
 • Ποια είναι η αγορά σας;
 • Πόσα χρειάζεστε και τι θα τα κάνετε;
 • Ποια είναι η επιχειρηματική ιδέα;
 • Ποια είναι η επιχειρηματική ευκαιρία;
 • Ποια η αγορά στόχος;
 • Ποιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
 • Ποια τα οικονομικά στοιχεία, ανάλυση εσόδων εξόδων, ανάλυση νεκρού σημείου;

2η Ενότητα: Περιγραφή της Επιχείρησης

 • Ιστορικό,
 • Νομική μορφή,
 • Μέγεθος
 • Είδος δραστηριότητας
 • Στρατηγική- συνεργασίες
 • Ελλείμματα σε ικανότητες (αν υπάρχουν). Πώς θα καλυφθούν;
 • Πόροι που απαιτούνται

3η Ενότητα: Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

 • Ο κλάδος
  • Η κατάσταση του κλάδου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • οι ανταγωνιστές
  • Ποιοι είναι;
  • Ποιες οι δυνάμεις και οι αδυναμίες τους;
  • Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο λειτουργίας τους;
  • Τι μπορούμε να μάθουμε από την διαφημιστική τους πολιτική;
  • Πώς θα είστε καλύτερος από αυτούς;
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
  • Απειλή από νεοεισερχόμενους;
 • Οι προμηθευτές
  • Ποιοι είναι;
  • Απειλή από προμηθευτές;

4η Ενότητα: Το πρόγραμμα μάρκετινγκ (Marketing Plan)

 • SWOT Analysis
  • Αναγνωρίστε ευκαιρίες και απειλές
  • Αναγνωρίστε δυνάμεις και αδυναμίες
  • Χρησιμοποιείστε τις δυνάμεις σας για να αποφύγετε τις απειλές
  • Μειώστε τις αδυναμίες σας
 • Οι πελάτες
  • Ποιοι είναι οι πελάτες σας;
  • Τι έχετε να τους προσφέρετε περισσότερο από τους ανταγωνιστές σας;
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς.
  • Η αγορά – στόχος
  • Ποιο το μέγεθος της αγοράς και το στάδιο ανάπτυξης της;
  • Ποιο το επίπεδο αποδοτικότητας της αγοράς;
  • Ποια τα τμήματα της αγοράς;
  • Υπάρχει στρατηγική διαφοροποίησης και χωροθέτησης γι’ αυτήν την αγορά – στόχο;
 • Το Προϊόν
  • Περιγράψτε τα προϊόντα / υπηρεσίες
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος;
  • Ποια η χρησιμότητα του προϊόντος;
  • Ποιες οι εναλλακτικές λύσεις ή επιλογές που προσφέρει το προϊόν;
  • Ποια είναι η μοναδική πρόταση του προϊόντος (Unique Selling Proposition);
 • Στοιχεία διαμόρφωσης των τιμών
  • Ποιο είναι το κόστος των υλικών;
  • Ποιο είναι το κόστος παραγωγής;
  • Κόστος προσωπικού;
  • Κόστος παγίων εξόδων;
  • Τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης;
  • Τι είναι συνηθισμένος να πληρώνει ο πελάτης;
  • Ποιες είναι οι τιμές των ανταγωνιστών;
  • Υπάρχουν πιθανότητες εκπτώσεων;
  • Υπάρχουν πιθανότητες ειδικών προσφορών;
  • Εάν ναι, ποιες είναι αυτές;
 • Οι Πωλήσεις (διανομή – τόπος)
  • Πώς θα γίνεται η διανομή των προϊόντων;
  • Από πού;
  • Ποια περιοχή, ποια περιφέρεια;
  • Θα αναπτύξετε τακτικές πωλήσεων;
  • Ποιοι θα είναι οι πρώτοι πελάτες, ποιοι οι δεύτεροι, κλπ
  • Πώς θα προσεγγίσετε τους πελάτες σας
 • Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις
  • Ποια εικόνα θέλετε να παρουσιάζει η επιχείρησή σας;
  • Ποιο θα είναι το slogan;
  • Ποιο το logo;
  • Για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες επιθυμούμε να ενημερωθεί το κοινό;
  • Ποιο είναι το budget που είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε για διαφήμιση;
  • Ποιο μέσο ή ποια μέσα διαφήμισης επιλέγουμε και γιατί;
  • Με ποιο τρόπο θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών;

5η Ενότητα: Οι συνεργάτες

 • Η εσωτερική ομάδα
  • Ποιο είναι το απαιτούμενο υπόβαθρο των συνεργατών;
  • Ποιος ο αριθμός και ποιες οι ειδικότητες;
  • Ποιοι οι ρόλοι και αρμοδιότητες της διοικητικής – στελεχικής ομάδας;
 • Η εξωτερική ομάδα Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλοι
  • Ποιοι οι μισθοί – κόστος των ομάδων;
  • Θα υπάρχει πολιτική αμοιβών και κινήτρων;
 • Θα υπάρχει σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας;
 • Θα υιοθετηθούν συστήματα εκπαίδευσης – κατάρτισης;

6η Ενότητα: Η οικονομική διαχείριση

 • Απαιτούμενος εξοπλισμός
  • Τι είδος;
  • Τι ποσότητες;
  • Τι τεχνολογίας;
 • Προϋπολογισμός έναρξης (Πίνακες)
  • Τι πάγια θα απαιτηθούν;
  • Τι είδους μηχανολογικός εξοπλισμός;
  • Ποιες θα είναι οι συνολικές δαπάνες;
  • Ποια τα Ίδια κεφάλαια;
  • Ποιο το ύψος των δανείων / επιχορηγήσεων;
 • Προϋπολογισμός λειτουργίας (Πίνακες)
  • Ποιες οι δαπάνες του προσωπικού (διοικητικού, παραγωγής, πωλητές);
  • Ποιες οι δαπάνες Διοίκησης;
  • Ποιες οι δαπάνες Παραγωγής;
 • Προϋπολογισμός Αποτελεσμάτων χρήσης (Πίνακες) Προϋπολογισμός ταμειακής ροής (cash flow) (Πίνακες)

Τι πρέπει να προσέξουμε στη συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Φροντίζουμε την παρουσίασή του! Ένα έντυπο με ευχάριστη όψη και καλή μορφοποίηση θα κάνει καλή εντύπωση και θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το έντυπό θα πρέπει να περιέχει ένα πίνακα περιεχομένων βασισμένο σε μια λογική δομή και οι σελίδες του θα πρέπει να είναι αριθμημένες ούτως ώστε να διευκολύνουν την αναζήτηση της πληροφορίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα πρέπει το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι περισσότερο από 30 σελίδες (εκτός των παραρτημάτων). Παραδίδοντας ένα έντυπο σύνθεσης στους συνεργάτες μας, διευκολύνουμε τη δουλειά τους. Όμως αυτή η φροντίδα για σύμπτυξη της πληροφορίας δεν θα πρέπει να μας κάνει να αμελήσουμε τα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να κριθεί η βιωσιμότητα και η σκοπιμότητα του εγχειρήματός μας.

Αποφεύγουμε τη χρήση υπερβολικά τεχνικών όρων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουμε την κατανόηση του εγχειρήματός μας από ένα μη εξειδικευμένο αναγνώστη.

Είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας βασιζόμενοι και σε αναλύσεις τρίτων, άρθρα από τον τύπο και κάθε άλλο έντυπο που θα μας επιτρέψει να ενδυναμώσουμε τις αναλύσεις μας έτσι ώστε να πείσουμε τον αναγνώστη.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πραγματικά στοιχεία και ρεαλιστικές παραδοχές και προβλέψεις προκειμένου να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πιθανών χρηματοδοτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι