Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Εθνική Νομοθεσία

Νόμος 3488/2006 (ΦΕΚ 191/11-9-06) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

Ν. 3250/2004(ΦΕΚ 124/Α/2004) με τον οποίο επεκτάθηκε η μερική απασχόληση στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.

N. 3227/2004(ΦΕΚ 31/ Α/9-2-2004) για τα “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις”

Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων» σε εναρμόνιση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ και σε τροποποίηση του Π.Δ 176/1997. Ν. 1414/84(ΦΕΚ 25/Α/2-2-1984) για την εφαρμογή της Ισότητας των δύο φύλων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της ΕΟΚ

Ν.1483/1984(ΦΕΚ 153/Α/8-10-1984), όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με Π.Δ. 193/1998(ΦΕΚ 84/Α/6-5-1988) καθώς και ο Ν. 2639/1998(ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις,

Ν. 3064/2002(ΦΕΚ 248/Α/15-10-2002),ο οποίος ρυθμίζει την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ειδικότερα με το νόμο αυτό: N. 3029/2002(ΦΕΚ160/Α/11-7-2002) με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς και καταργήθηκε κάθε υφιστάμενη διαφοροποίηση λόγω φύλου στη συνταξιοδοτική προστασία.

N. 3089/2000(ΦΕΚ 327/Α/2002) για την “ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή”, με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη τεχνητή γονιμοποίηση και επιτρέπεται και στην άγαμη να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο. Με τον νέο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ.) δεν υφίσταται πλέον καμία διάκριση λόγω φύλου στα μέλη της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία δικαιούνται φροντίδας υγείας σε βάρος του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 213/ Β/17-2-2005).

Ν. 3454/2006(ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επεκτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά δικαιώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά.