Πλαίσιο ΕΣΠΑ

Η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της Σύμβασης των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης, του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η πολιτική αυτή έχει βασικούς στόχους:

 • την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου, και
 • την εμπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές (gender mainstreaming).

Στον σχεδιασμό παράλληλα του ΕΣΠΑ αναφέρεται ρητά ότι «σημαντικό οριζόντιο στόχο του συνόλου του Προγράμματος και του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας, αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας δράσης, Κεντρική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών ισότητας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη δημόσια ζωή και του αποκλεισμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από αυτή».

Έτσι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ διαρθρώνεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας εκ των οποίων ο τρίτος αποβλέπει στην ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος επιχειρεί να διασφαλίσει την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του.

Στόχος είναι ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, και ειδικότερα, η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ.

Έμφαση επίσης θα δοθεί στην ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ικανοποίηση του γενικού αυτού στόχου εξυπηρετείται με την συνέργεια των ακόλουθων δύο ειδικών στόχων.

1. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων.

Υπό τον ειδικό αυτό στόχο προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στη χώρα, στην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, καθώς και στην ενίσχυση των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και πολιτικών Ισότητας.

Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις, κωδικοποίησης των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων, αξιολόγησης των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων, προαγωγής της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας και των μηχανισμών της ισότητας των φύλων για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας .

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων

 • Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων.
 • Aποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων.
 • Συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές.
 • Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.
 • Μελέτη και υλοποίηση πλαισίου διαδικασιών για τη δημιουργία πολιτικής προϋπολογισμών με βάση και το φύλο (gender budgeting).
 • Υποστήριξη για την ενσωμάτωση των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και δραστηριοποίηση του Κύκλου Ισότητας.
 • Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
 • Μελέτη, ανάπτυξη εργαλείων και τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων.
 • Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών (κεντρικών, περιφερειακών, τοπικών) που θα κληθούν να εφαρμόσουν δράσεις για την ενίσχυση της ισότητας, όπως και των επιτελικών υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν με τα καθήκοντα επεξεργασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας.
 • Διεύρυνση του πεδίου δράσης των ΚΕΠ με την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέματα ισότητας καθώς και παραπομπής δικτύωσης σε εξειδικευμένες δομές συμβουλευτικής υποστήριξης

2. Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα

Υπό τον Ειδικό Στόχο 2 προβλέπονται δράσεις, για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ευαισθητοποίησης και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων, υποστήριξης των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων), και σε τοπικό επίπεδο προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων

 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση με την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων προσωπικής ενδυνάμωσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
 • Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων.
 • Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων στη Δημόσια Διοίκηση και την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης που θα στελεχώσει τους μηχανισμούς για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών ισότητας.

Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οι δράσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στους εξής στόχους των Ευρωπαϊκών πολιτικών:

 • Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνοχή.
  • ΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων».
  • ΚΓ 1.3.4 «Διοικητικές ικανότητες».
 • Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
  • ΟΚΓ 14. «Να δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων».
  • ΟΚΓ 23. «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο».
  • ΟΚΓ 24. «Να προσαρμοσθούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες».