Επαγγελματικά περιγράμματα

Επαγγελματικά Περιγράμματα. Περί τίνος πρόκειται;

Η έννοια του επαγγελματικού περιγράμματος είναι σχετικά νέα κι αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα πιστοποιείται το αντικείμενο εργασίας από δώ και πέρα. Το Επαγγελματικό Περίγραμμα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά περιγράμματα εισάγουν έτσι την έννοια των γνωσιακών παραμέτρων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το profil του επαγγέλματος και κυρίως του επαγγέλματος εκείνου που παρουσιάζει ζήτηση από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα εισάγεται ένα καινοτόμοσύστημα επαγγελματικών προσόντων ή καλύτερα επαγγελματικών προδιαγραφών. Οι επαγγελματικές προδιαγραφές βασίζονται στην έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ικανότητας, όπου επαγγελματική ικανότητα θεωρείται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και προχωρώντας παραπέρα, και των αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα πρέπει να επιδεικνύει ένα άτομο στην εργασία του, ώστε να αποδίδει επαγγελματικά. Με λίγα λόγια αναφέρεται στην ολοκληρωμένη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (Γ’ ΚΠΣ), προκηρύχθηκε η ανάπτυξη 55 επαγγελματικών περιγραμμάτων, ενώ με την νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) αναμένεται να αναπτυχθούν τουλάχιστον 135.

Με τον Νόμο 3369 /2005 που αφορά στη Συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Συγκεκριμένα, «ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές».

Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικού Περιγράμματος έχουν συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους απαραίτητα εκπροσωπούνται οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και στις οποίες εντάσσεται το προτεινόμενο επαγγελματικό περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω συνεργασίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή / και ειδικότητας ή / και του κλάδου.

Στην διαδικασία αυτή είναι επιτελικός ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) δεδομένου ότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., του Ο.Ε.Ε.Κ., του Π.Α.Ε.Π. Α.Ε, των εργοδοτών και των εργαζομένων.