Τι είναι το ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο εξοπλιστεί με ειδικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Το ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Έχει εθνική εμβέλεια δράσης και διαθέτει αρμοδιότητα κανονιστική, αρμοδιότητα ελεγκτική της νομιμότητας των πράξεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και περιορισμένη κυρωτική αρμοδιότητα. Κατά τη δεκαπενταετή λειτουργία του πέτυχε να εκπληρώσει με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση.

Στις κύριες αρμοδιότητες του σώματος περιλαμβάνονται:

 • η επιλογή του τακτικού προσωπικού στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα,
 • ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που διεξάγουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και,
 • ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με ιδιότητα ανακριτικού υπαλλήλου.

Το ΑΣΕΠ για την επιλογή προσωπικού οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγεται συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις ή test ή συνέντευξη. Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994 (νόμος Πεπονή).

Κάθε χρόνο το ΑΣΕΠ εκδίδει κατά μέσο όρο 30 προκηρύξεις για 6.000 θέσεις και λαμβάνει 350.000 αιτήσεις συμμετοχής. Ελέγχει τις διαδικασίες διαγωνισμών φορέων για την πλήρωση 3.000 θέσεων τακτικού προσωπικού και 30.000 εποχικού προσωπικού. Εκδικάζει 5.000 ενστάσεις υποψηφίων, 350 αντιρρήσεις και αιτήσεις θεραπείας και προβαίνει σε 1.000 αναπληρώσεις διοριστέων, ενώ τα συλλογικά όργανα του ΑΣΕΠ εκδίδουν 2.000 αποφάσεις. Το ΑΣΕΠ έχει επιπλέον την ευθύνη για τον έλεγχο 75.000 περίπου συμβασιούχων των οποίων η σχέση εργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 164/2004, θα μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Συγκρότηση

Το ΑΣΕΠ αποτελείται από 24 μέλη (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι, 21 Σύμβουλοι). Τα μέλη του είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Αρμοδιότητες

Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 • Την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.
 • Τον έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την επιλογή μόνιμου και εποχιακού προσωπικού.
 • Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς.
 • Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού.
 • Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2-3 του Συντάγματος για την πρόσληψη συμβασιούχων.
 • Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.
 • Τον έλεγχο της κατάταξης σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του δημόσιου και Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.
 • Τον έλεγχο της κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.

Η ενημέρωση του κοινού

Μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνεται η ενημέρωση του κοινού. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ βρίσκεται στην διεύθυνση Πουλίου 6, Αθήνα – Τ.Κ. 11510 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 έως 15.00 και κάθε Σάββατο από 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.

Το κοινό μπορεί να ζητήσει πληροφορίες στα τηλέφωνα :

 • 213.13.19.100 – Ειδικές Πληροφορίες (εργάσιμες ημέρες 08.00 με 14:00, κάθε Σάββατο 09:00 με 14.00).
 • 213.13.19.200 – Αυτόματοι τηλεφωνητές όλο το 24ωρο, που ανακοινώνουν εκδόσεις προκηρύξεων και αποτελεσμάτων.
 • 213.13.19.187 – Τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ).

Υπάρχει επίσης και το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θέρμη, Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-474600, ΦΑΞ : 2310-474621

Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr), που παρουσιάζει επισκεψιμότητα της τάξεως των 500.000 επισκέψεων το μήνα με αυξητική τάση και κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των δικτυακών τόπων των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών.

Σχετική Νομοθεσία

 • Νόμος 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίου και ΟΤΑ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3320 2005
 • Νόμος 3260/2004 Ρυθμίσεις στο σύστημα προσλήψεων και Θέματα διοίκησης Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3260-2004
 • Νόμος 3051/2002 Προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3051-2002
 • Νόμος 2190/1994 Προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 2190-1994