Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της παρούσας δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ.

To ΚΔΒΜ ΑΛΦΑ στα πλαίσια του έργου αυτού θα υλοποιήσει τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

  • Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ (WordEXCELInternet)
  • Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
  • Γραμματέας Διοίκησης
  • Προώθηση και Πώληση προιόντων μέσω ηλεκτρονικού Εμπορίου

Τα προγράμματα Περιλαμβάνουν:

  • 12 ώρες Δια ζώσης Κατάρτιση
  • 48 ώρες Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση
  • 20 ώρες Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
  • Εξετάσεις για Πιστοποίηση