Προγράμματα αναβάθμισης Δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες.

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης «ψηφιακών» και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).
Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων.
Το ΚΔΒΜ ΑΛΦΑ ΙΚΕ έχει εγκριθεί ως Πάροχος Κατάρτισης στη Δράση αυτή και δίνει την δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω σύγχρονα Αντικείμενα για κατάρτιση και πιστοποίηση:
1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
2. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
3. Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων
4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
5. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
6. Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
7. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
8. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
9. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
10. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
11. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές ανάγκες κτιρίων
12. Βασικές Δεξιότητες
13. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
14. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
15. Γραμματέας Διοίκησης
16. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας