ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα διάρκειας 550 ωρών εγκρίθηκαν για μακροχρόνια άνεργους και μετανάστες. Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν θεωρητική κατάρτιση και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των νομών όπου θα λάβουν χώρα τα προγράμματα. Παράλληλα, το 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων έχει τη δυνατότητα να προσληφθεί σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και τουλάχιστον με 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –  ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

  1. ΚΑΛΑΜΑΤΑ   «Οροφοκόμος» για Μετανάστες

1 πρόγραμμα 20 άτομα

(100 ώρες προκατάρτιση, 150 ώρες θεωρητική Κατάρτιση και 300 ώρες πρακτική άσκηση)

 

  1. ΤΡΙΠΟΛΗ «Επιστάτης Τεχνικών Έργων» για Μακροχρόνια άνεργους

1 πρόγραμμα 20 άτομα

(100 ώρες προκατάρτιση, 150 ώρες θεωρητική Κατάρτιση και 300 ώρες πρακτική άσκηση)

 

  1. ΑΘΗΝΑ «Εργατοτεχνίτες Περιβαλλοντικών Έργων και Έργων Πρασίνου» για Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο

1 πρόγραμμα 20 άτομα

(100 ώρες προκατάρτιση, 90 ώρες θεωρητική Κατάρτιση και 360 ώρες πρακτική άσκηση)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

5 € μικτά ανά ώρα προκατάρτισης – κατάρτισης. Συνολικά, 550 ώρες  5 € = 2.750 € μικτά

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014.

 

Τα δύο πρώτα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης 1 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης».

Το τρίτο πρόγραμμα υλοποιείται   στο πλαίσιο της πράξης 2 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι  καλούνται να απευθυνθούν

Στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιατροπούλου 4, τηλ.2721081112

Στην ΤΡΙΠΟΛΗ Πανός 5, τηλ. 2710235516 (ΚΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ)

Στην ΑΘΗΝΑ, Σαρκουδίνου 12 & Μάουερ 2-4, τηλ. 2109237232 (ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ)